Poltyka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY AGAWA S.C.

1. W jakim celu przygotowaliśmy tę informację?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Chcemy poinformować Państwa na jakich zasadach, w jakim zakresie i w jakim celu Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane.   Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, które jest powszechnie  zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Kto jest adminitratorem danych i jak się kontaktować?

AGAWA S.C. Wanda Bąk Stanisław Bąk z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530), przy ul. Pijarskiej 107 jest Administratorem Państwa danych osobowych. Agawa S.C. ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontaktować się z nami można pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: agawa@agawa-meble.pl

3. W jaki sposób pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami lub zamiarem skorzystania z zakupu, korzystaniem z usług w naszym sklepie stacjonarnym (lub w przypadku prowadzenia przez Agawa S.C. serwisu internetowego, poprzez ten serwis) , a także w innych przypadkach kontaktu z AGAWA S.C. np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.

4. Jakie są cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych?

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis po sprzedażowy, W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AGAWA S.C. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AGAWA S.C. (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług AGAWA S.C.;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez AGAWA S.C. towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych AGAWA S.C., poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez AGAWA S.C. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną np. poprzez wysyłkę newslettera, obsługę konta w serwisie agawa-meble.pl, realizację programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługę innych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie.

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

Natomiast w przypadku zbierania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, podanie takich danych osobowych jest dobrowolne.

6. Kto poza AGAWA S.C. ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • podmiotom powiązanym z AGAWA S.C.;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

8. Jakie Państwu przysługują uprawniwnia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez AGAWA S.C., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez AGAWA S.C. danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw (prawo do sprzeciwu) – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie AGAWA S.C. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. AGAWA S.C. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez AGAWA S.C. danych osobowych.

9. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (serwisie AGAWA S.C.) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów):

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

AGAWA S.C. może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

W takcie korzystania ze stron internetowych AGAWA S.C., mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych, przykładowo:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki;
 • dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości;
 • badanie efektywności naszych reklam.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

10. Zmiany w polityce prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.